Meer weten

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Healthy Habits voor voedings- en dieetadvisering en de opdrachtgever (cliënt of wettelijk vertegenwoordiger).

Behandeling 
De behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt, via de mail of via het contactformulier van de website. De website, mail en de telefoon met voicemailfunctie is 24 uur per dag bereikbaar.
De behandeling vindt plaats op een van de praktijklocaties. Huisbezoek is uitsluitend mogelijk op indicatie van de (huis)arts.
 
Behandeltijd
De behandeltijd bestaat uit contacttijd (dit is de gesprekstijd) en een individueel dieetadvies (de tijd die nodig is voor de behandeling, zonder aanwezigheid van de cliënt). De behandeleenheid is 15 minuten. Hieronder valt ook een telefonische zitting diëtetiek. De afronding van een behandeling is gekoppeld aan het laatste consult. Indien de laatste afspraak wordt geannuleerd per mail of voicemail, wordt er nagebeld en de behandeling met een telefonische zitting afgesloten. Voor de ketenzorg gelden er afwijkende voorwaarden.
 
Legitimatie
Als zorgaanbieder is Diëtistenpraktijk Healthy Habits verplicht het BSN nummer te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten/cliënten. De praktijk moet kunnen vaststellen of het BSN en de persoon bij elkaar horen. De cliënt/patiënt is verplicht een geldige legitimatie te tonen op de eerste afspraak. 
De patiënt/cliënt wordt gevraagd om voor de eerste afspraak een geldige legitimatie mee te brengen, het pasje van de ziektekostenverzekering en de verwijsbrief van de arts (of verwijzing via de ketenzorg). Daarbij dient het ondertekende toestemmingsformulier overhandigd te worden en in de meeste gevallen heeft u op verzoek van mij een eetverslag gemaakt.
 
Verhindering
Wanneer u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dan dient u dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail.  Wanneer de afspraak niet tijdig is geannuleerd of verzet, dan is de praktijk genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar of ketenzorg niet vergoed.
 
Vergoeding kosten/betaling
Diëtistenpraktijk Healthy Habits  heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Declaratie van de kosten gaat rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar brengt het eventuele eigen risico in rekening. Declareren van de kosten die gemaakt worden bij de ketenzorg, geschiedt rechtstreeks naar de ketenzorgorganisatie (Mediis). Het eigen risico is dan niet van toepassing. 
Indien de verzekering de kosten niet meer vergoed (als er meer afspraken nodig zijn, dan de verzekering vergoed), komen de kosten voor eigen rekening. Dit geldt ook voor niet tijdig geannuleerde afspraken. U ontvangt een factuur die binnen de gestelde betalingstermijn moet worden voldaan. 
Bij het uitblijven van de betaling binnen de gestelde termijn, wordt tweemaal een herinnering verstuurd. Bij het uitblijven van de betaling is Diëtistenpraktijk Healthy Habits gerechtigd om een incassobureau  in de schakelen. De extra kosten worden dan ook in rekening gebracht.
 
Verschuldigdheid 
Bij een verschil van mening over de te betalen kosten, zijn de administratieve gegevens van Diëtistenpraktijk Healthy Habits bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is. 
 
Aansprakelijkheid
Het advies van Diëtistenpraktijk Healthy Habits is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De praktijk sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met de opvolging van de cliënt/patiënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.  
 
Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.
Uw privacy is gewaarborgd met betrekking tot wettelijke verplichtingen. De praktijk is gehouden aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Healthy Habits handelt volgens deze wet.
 
Klachtenregeling 
Diëtistenpraktijk Healthy Habits, doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. U kunt hiervoor kosteloos apart een afspraak maken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Diëtistenpraktijk Healthy Habits is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan.    

0182-699286 

Wist u dat?

Specifieke deskundigheid

Sommige diëtisten zijn – door scholing of ervaring – extra deskundig op een specifiek gebied. Zo zijn er diëtisten die expert zijn in de behandeling van bijvoorbeeld diabetes, voedselallergie,...

lees meer

Laatste nieuws

Beëindiging Dietistenpraktijk Healthy Habits na ruim 25 jaar

Beëindiging Diëtistenpraktijk Healthy Habits

januari 2024

 

 

 

Bijna 40 jaar ben ik met veel plezier als diëtist werkzaam geweest, waarvan ruim 25 jaar in mijn eigen...

» lees meer

Privacyverklaring

Download hier de privacyverklaring